Heb je als zelfstandige gekozen voor een vennootschap?

  • Wat is de vennootschapsbijdrage?
  • Wanneer moet ik de vennootschapsbijdrage betalen?
  • Wanneer vervalt deze verplichte bijdrage?

Als zelfstandig ondernemer is de eerste keuze die je dient te maken voor je zaak de rechtsvorm. Een keuze die onder andere je aansprakelijkheid, administratieve en juridische formaliteiten, winstverdeling en boekhouding bepaalt. Heb je gekozen voor een vennootschap? Dan moet je ook jaarlijks de vennootschapsbijdrage betalen.

Wat is de vennootschapsbijdrage?

Alle vennootschappen onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting, of aan de belasting van de niet-verblijfshouders, moeten zich binnen de 3 maand na oprichting aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en een jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen. Hoeveel je moet betalen, is afhankelijk van het balanstotaal van het voorafgaande afgesloten boekjaar.

Heb je in de loop van het jaar een vennootschap opgericht? Ook dan betaal je de volledige vennootschapsbijdrage voor dat jaar.
Schrijf je nu in en laat je begeleiden met alle administratie door Incozina!

Wanneer moet ik de vennootschapsbijdrage betalen?

De vennootschapsbijdrage moet altijd betaald worden voor 1 juli van elk bijdragejaar. En tijdens het jaar van oprichting? Als je een vennootschap opricht in januari, februari of maart moet je betalen voor 1 juli van dat jaar. Vennootschappen opgericht vanaf april moeten de vennootschapsbijdrage uiterlijk betalen op de laatste dag van de 3de maand volgend op de maand van oprichting.

Heb je te laat betaald? Dan wordt er per maand te laat een verhoging van 1% aangerekend op dat deel van de bijdrage dat je nog moet betalen. In geval van betalingsmoeilijkheden, neem je best contact op met je sociaal verzekeringsfonds.

Wanneer vervalt deze verplichte bijdrage?

De verplichting tot het betalen van de vennootschapsbijdrage vervalt van zodra de vennootschap zich in volgende toestand bevindt:

  • Bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel failliet verklaard zijn
  • Het voorwerp uitmaken van een gerechtelijk akkoord dat door de Rechtbank van Koophandel werd gehomologeerd en niet werd vernietigd of ontbonden
  • Zich bevindt in een toestand van vereffening en de vereffeningswijze gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad

Meer info over de vennootschapsbijdrage? Bekijk snel onze uitgebreide brochure!