fbpx

07 okt 2016

Waarom is het belangrijk om wijzigingen van je bedrijfsgegevens te melden?

In de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) zit heel wat informatie over je onderneming. De KBO is een databank van de overheid waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden zijn opgeslagen. Aan iedere onderneming en vestigingseenheid kent de KBO een uniek identificatienummer toe. Met behulp van dit nummer kunnen overheden onderling gegevens over ondernemingen en vestigingseenheden uitwisselen.

Naast de basisgegevens bevat de KBO ook gegevens over de activiteiten van de onderneming, ingedeeld volgens de zogenaamde NACE codes (Nederlandse Algemene Nomenclatuur van de Economische Activiteiten in de Europese Gemeenschap).

Je onderneming evolueert echter: je activiteit(en) of adresgegevens van je onderneming kunnen veranderen. Veel ondernemers passen hun KBO-informatie niet tijdig aan en dat zorgt voor problemen.

Als ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid van je bedrijfsgegevens in de KBO. Verandert er iets, dan moet je dat binnen de maand laten doorvoeren in de databank.

Welke informatie moet je aanpassen?

De bedrijfsactiviteiten, het uitbatingsadres, de commerciële naam van de uitbating, het bankrekeningnummer en de persoon die de ondernemersvaardigheden bewijst. Indien je BTW-plichtig bent moeten wijziging van je activiteit en van je bankrekening ook aan de BTW worden doorgegeven.

Wat win je bij correcte KBO-gegevens?

Je betaalt niet te veel bijdragen en belastingen

Een verkeerde of te ruime omschrijving van de activiteiten in de KBO, om de aftrekbaarheid van de kosten te garanderen, werkt contraproductief. De bevoegde overheidsdiensten baseren zich op de gegevens in de KBO om te controleren of een onderneming bepaalde belastingen dient te betalen (vb. FAVV, SABAM, Provinciebelasting,….).

Je vermijdt geldboetes

Het wetboek van economisch recht voorziet geldboetes voor onvolledige of ontbrekende inschrijvingen. Gelukkig worden deze zelden opgelegd. In eerste stap zal de KBO beheersdienst de onderneming per brief verzoeken om binnen de dertig dagen over te gaan tot de inschrijving, wijziging of schrapping van haar gegevens.

Je kan aanspraak maken op subsidies

Om ondernemingen te steunen en aan te moedigen, geven verschillende overheden premies aan wie investeert om een eigen zaak op te starten, aan milieuvriendelijke investeringen,… De overheden maken voor de toekenning van subsidies gebruik van de gegevens in de KBO.

Ontvankelijkheid van rechtsvorderingen

Wanneer een handels- of ambachtsonderneming een vordering inleidt voor een Rechtbank en zij is niet correct ingeschreven in de KBO, dan verklaart de Rechtbank haar vordering van ambtswege onontvankelijk.

Je vermijdt verwerping van beroepskosten

Niet alle kosten zijn automatisch beroepsmatige kosten en bijgevolg aftrekbaar. Uitgaven die een ondernemer doet zijn volgens de fiscus enkel aftrekbare beroepskosten wanneer ze verband houden met de uitoefening van zijn activiteit. Dit betekent concreet dat de beroepskosten aftrekbaar zijn wanneer ze gemaakt worden voor de realisatie van het doel van de ondernemer. Voor een vennootschap is dit in de eerste plaats het statutair doel en vervolgens de activiteiten in de KBO. Voor een ondernemer natuurlijk persoon zijn dit enkel de activiteiten in de KBO. Je dient de bepaling van de activiteiten in de KBO goed te vast te leggen.

Een andere onderneming op je adres?

Ondernemingen laten soms na om hun adreswijziging te registreren. In dit geval kan een aanvraag tot doorhaling van het adres in de KBO ingediend worden. Deze procedure kan echter niet gebruikt worden door de ondernemingen die nalaten hun verplichtingen na te komen, maar bestaat enkel voor derden die hiervan gevolgen (kunnen) ondervinden.

Wat kan je doen?

De KBO stelt zijn publieke gegevens beschikbaar aan iedereen. Met behulp van ‘KBO Public Search’ kan je online de publieke gegevens van elke geregistreerde onderneming en vestigingseenheid in de KBO opzoeken en raadplegen.

Het loont de moeite om na te gaan of je voor de correcte activiteiten bent ingeschreven. Indien dit niet het geval is, of indien je niet zeker bent, neemt je contact op met ons ondernemingsloket. Wij gaan na of de adresinformatie en de gegevens over je activiteiten op vlak van ondernemingsloket, btw en RSZ correct ingevuld zijn.

Voor aanpassingen in de KBO en bij de BTW kan je terecht bij ons erkend ondernemingsloket.

Mail naar greet@incozina.be of bel naar 050 40 64 76.