fbpx

VEELGESTELDE VRAGEN

De Incozina helpdesk staat altijd voor je klaar. Maar misschien vind je hier het antwoord nog sneller.

Hoe bereken ik mijn sociale bijdrage?

Je sociale bijdragen worden berekend op het beroepsinkomen van het jaar zelf. De bijdragen van 2019 worden dus berekend op het inkomen van 2019. Dit inkomen is echter pas ten vroegste in 2021 officieel vastgesteld. Pas op dat ogenblik kan Incozina sociaal verzekeringsfonds je definitieve bijdragen voor 2019 berekenen. In afwachting worden je sociale bijdragen van 2019 voorlopig berekend op het inkomen van 3 jaar geleden, zijnde het inkomen van 2016.

Als startende zelfstandige kan je geen voorlopige bijdragen betalen op je inkomen van drie jaar terug. Je betaalt dus een voorlopige bijdrage die wettelijk is bepaald. Wanneer het definitief inkomen bekend is volgt er een regularisatie van je sociale bijdragen.

Veel starters kiezen voor het minimuminkomen omdat ze hun inkomen nog helemaal niet kunnen inschatten. Hou er wel rekening mee dat er op het einde van de eerste drie jaar een regularisatie volgt van de sociale bijdragen op basis van de reële inkomsten. Als je hogere inkomsten verwacht uit je zelfstandige activiteit of als je inkomsten snel stijgen gedurende de eerste drie jaar, dan kan je best je sociale bijdragen laten aanpassen. Zo vermijd je een flinke afrekening op het moment van de regularisatie.

Heb je bijkomende vragen? Klik hier.

Sociale bijdragen berekenen? Klik hier

De regularisatie van je voorlopige bijdragen, hoe gaat dat?

Van zodra je inkomen van het lopende jaar gekend is, zal Incozina sociaal verzekeringsfonds je definitieve bijdrage berekenen. Op dat ogenblik moet je dus bijbetalen of krijg je het teveel betaalde terug.

Voorbeeld
Je betaalt in 2019 een voorlopige bijdrage op je inkomen van drie jaar terug, 2016. Van zodra je inkomen van 2019 gekend is (ergens in de loop van 2021), zal Incozina het bedrag van je definitieve bijdragen voor 2019 berekenen. Op dat ogenblik zal de “regularisatie” worden uitgevoerd, wat inhoudt dat je ofwel moet bijbetalen, ofwel geld terugkrijgt.

Heb je bijkomende vragen? Klik hier.

Hoe kan ik mijn sociale bijdragen verhogen?

In het eerste kwartaal van het jaar ontvang je een afrekening van Incozina met een voorstel van je sociale bijdrage. Deze bijdrage zal voorlopig berekend worden op je inkomen van drie jaar terug. Als je al een zicht hebt op je definitief inkomen van het jaar zelf, en je denkt dat dit hoger zal zijn dan drie jaar terug, dan kan je je voorlopige bijdrage laten verhogen.

Je neemt contact op met Incozina en je laat ons weten op welk inkomen je verhoogde bijdragen wil betalen. Incozina berekent je bijdragen dan op het voorgestelde inkomen.

Opgelet! Je kan enkel bijbetalen als er geen openstaande schulden zijn.

Je wenst bij te betalen? Klik hier.

Hoe kan ik mijn sociale bijdragen verlagen?

In het eerste kwartaal van het jaar ontvang je een afrekening van Incozina met een voorstel van je sociale bijdrage. Deze bijdrage zal voorlopig berekend worden op je inkomen van drie jaar terug. Als je al een zicht hebt op je definitief inkomen van het jaar zelf, en je denkt dat dit lager zal zijn dan drie jaar terug, dan kan je je voorlopige bijdrage laten verlagen.

Je kan aan Incozina vragen om je sociale bijdragen te verlagen. Hiervoor moet je rekening houden met volgende voorwaarden:

 • je inkomsten moeten lager zijn dan één van de wettelijk vastgestelde drempels.
 • je moet je aanvraag indienen via een standaardformulier. – je dient objectieve elementen aan te brengen die de vermindering van je inkomen aantonen (gezondheidsproblemen, ziekenhuisopname, bevalling, vermindering van de omvang van de activiteit, dalende trend van de inkomsten, faillissement van een belangrijke klant, …)
 • je dient de nodige documenten aan te reiken om aan te tonen dat je inkomen effectief tot onder één van de toepasselijke drempels zal blijven.

Je klantenbeheerder bij Incozina kan je informeren over de exacte bedragen van de drempels en je helpen je aanvraag voor een verlaging in orde te brengen.

Je sociaal verzekeringsfonds neemt de beslissing tot een verlaging binnen de maand na de (volledige) aanvraag op basis van de ingediende documenten.

De aanvraag is slechts geldig voor één kalenderjaar.

Opgelet: als op het ogenblik van de definitieve afrekening van je sociale bijdragen blijkt dat je inkomsten hoger zijn dan de toegepaste drempel, zullen de nog verschuldigde bijdragen verhoogd worden met 3% per kwartaal en 7% per jaar. Je klantenbeheerder bij Incozina kan je hierover meer uitleg geven.

Verhoogde bijdragen betalen zonder formaliteiten

Je kunt verhoogde bijdragen betalen op eenvoudige aanvraag of door een spontane storting. Zo vermijd je dat je later regularisaties dient te betalen. Wanneer je een verhoogde bijdrage betaalt, en er zijn nog onbetaalde bijdragen dan zal het sociaal verzekeringsfonds eerst de nog openstaande schulden aanzuiveren. Enkel het eventuele saldo zal dan als een verhoogde bijdrage worden beschouwd bovenop de voorlopige bijdragen. Deze bijkomende betalingen maken een optimale fiscale aftrek mogelijk in het jaar van betaling.

Kan je verhoogde bijdragen terugvragen?
Als je vrijwillig meer bijdragen betaalt kan je in het bijdragejaar zelf steeds een terugbetaling van deze verhoogde bijdrage vragen. Er zijn twee voorwaarden:

 • Er mogen geen onbetaalde bijdragen zijn
 • De terugbetaling gebeurt ten laatste op 31 december van het bijdragejaar.

Een terugbetaling in de daaropvolgende jaren kan enkel indien vaststaat dat je een materiële vergissing hebt begaan: inversie van cijfers, foutief bedrag gestort, overschrijving op een verkeerde rekening, …

Kan ik teveel betaalde bijdragen terugkrijgen?

Of anders gesteld: wat als je in de loop van het jaar verlaagde bijdragen betaalt en daardoor een overschot aan eerder betaalde kwartaalbijdragen ontstaat?

Indien een zelfstandige in de loop van het jaar de toestemming krijgt om verlaagde bijdragen te betalen zullen alle voorlopige bijdragen van dat jaar verlaagd worden, wat tot gevolg heeft dat er een teveel aan bijdragen betaald werd. De som van de teveel betaalde bijdragen mag door het sociaal verzekeringsfonds niet worden terugbetaald. De regularisatie zal pas geschieden op het ogenblik dat het definitief inkomen gekend is. Het positief saldo zal eerst worden gebruikt om nog openstaande schulden aan te zuiveren, te weinig betaalde bijdragen bij te passen als gevolg van een regularisatie. Pas indien er dan nog een overschot is zal de zelfstandige een terugbetaling ontvangen.

Voorbeeld: Jana betaalt in het eerste en tweede kwartaal van 2019 telkens € 1.800 voorlopige bijdragen (=berekend op het inkomen van 2016 dat toen € 30.000 bedroeg) In het derde kwartaal krijgt zij toestemming voor verlaging van haar voorlopige bijdragen tot € 1.450.

Deze aanpassing wordt verrekend voor het ganse jaar. Dit houdt dus in dat zij in het eerste en tweede kwartaal € 350 teveel betaald heeft (€ 1.800 i.p.v. € 1.450). De € 700 die teveel werd betaald kan in 2019 niet worden teruggevorderd. De regularisatie gebeurt op het ogenblik dat het definitief inkomen gekend is.

Je kan je sociale bijdragen niet betalen door financiële problemen

Als je financiële problemen hebt, contacteert je het best je klantenbeheerder bij Incozina om samen naar een oplossing te zoeken. De mogelijkheden zijn:

 • afbetalingsplan om uw betalingen te spreiden
 • aanvraag tot kwijtschelding van de verhogingen
 • vrijstelling van de bijdragen

Voor een vrijstelling moet je een aanvraag indienen bij Incozina sociaal verzekeringsfonds door middel van een aangetekende brief of een verzoekschrift in ons kantoor. Er zijn twee voorwaarden:

 • Je moet aangesloten zijn als zelfstandige in hoofdberoep.
 • Je kan aantonen dat je in staat van behoefte verkeert. Een zelfstandige in bijberoep kan geen vrijstelling aanvragen.

De vrijstelling van bijdragen kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend door de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen in Brussel. Hou er wel rekening mee dat de je geen pensioenrechten opbouwt voor de kwartalen waarin je geen sociale bijdragen hebt betaald.

Je wenst bijkomende informatie? Klik hier.

Je moet je activiteiten als zelfstandige tijdelijk stopzetten wegens ziekte

Als je ziek bent, kan je voor onbepaalde tijd je recht op kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering en pensioen behouden, zonder sociale bijdragen te betalen. Je moet dan wel voldoen aan een aantal strikte voorwaarden:

 • Je moet je zelfstandige activiteit gedurende die periode volledig stopzetten.
 • De adviserende geneesheer verklaart je minstens 66% arbeidsongeschiktheid.
 • Je moet ten minste 90 dagen de hoedanigheid van zelfstandige (in hoofdberoep) hebben gehad op het moment waarop de gelijkstelling begint. Het bewijs wordt geleverd door de betaling van uw laatste kwartaalbijdrage

De gelijkstelling wegens ziekte kan voor onbepaalde tijd worden toegekend, maar stopt als je:

 • opnieuw als zelfstandige of als loontrekkende actief wordt.
 • niet meer erkend wordt als ten minste 66% arbeidsongeschikt.
 • pensioen geniet (op normale leeftijd of vervroegd).

 

Je partner wil je helpen bij je zelfstandige activiteit

De wetgever gaat ervan uit dat de echtgenoot een meewerkende echtgenoot is wanneer hij of zij:

 • geen eigen inkomen heeft uit een andere beroepsactiviteit
 • geen vervangingsinkomen heeft dat recht geeft op een volwaardige dekking in de sociale zekerheid
 • effectief meehelpt in de zaak van de zelfstandige.

De echtgenoot die de zelfstandige helemaal niet helpt of toevallig helpt (gedurende minder dan 90 dagen per jaar en op niet-regelmatige basis) wordt niet als meewerkende echtgenoot beschouwd.

Ook diegene die met een zelfstandige samenwoont en een wettelijk samenlevingscontract heeft afgesloten, wordt als meewerkende echtgenoot beschouwd. De echtgenoot (m/v) van een bedrijfsleider in een vennootschap is geen meewerkende echtgenoot.

Wie aandelen in een vennootschap heeft en meewerkt, is werkend vennoot en moet als zelfstandige verzekerd zijn.

HET MINI-STATUUT (ENKEL MOGELIJK VOOR PERSONEN GEBOREN VOOR 1/1/1956)
De meewerkende echtgenoot (m/v) van een zelfstandige moet zich verzekeren voor de minimale dekking door aan te sluiten bij het sociale verzekeringsfonds van de echtgenoot. Zo is hij/zij verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid (inclusief moederschapsuitkering) en invaliditeit. Voor die risico’s zijn er geen afgeleide rechten via de gehuwde partner. De sociale bijdragen worden berekend op het beroepsinkomen van de hoofdzelfstandige.

HET MAXI-STATUUT ( VOOR PERSONEN GEBOREN NA 1/1/1956)
Het maxi-statuut geeft recht op kinderbijslag, pensioen, moederschapsuitkering, verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en invaliditeitsverzekering. Zoals bij het mini-statuut dient de meewerkende partner zich aan te sluiten bij het sociaal verzekeringsfonds van de echtgenoot (m/v).

De sociale bijdragen zullen worden berekend op het fiscaal meewerkinkomen dat de zelfstandige heeft toegekend aan zijn of haar echtgenoot. Wanneer een echtgenoot in het maxistatuut stapt, bevindt hij/zij zich in het begin van een activiteit en betaalt dan voorlopige bijdragen. Deze voorlopige bijdragen worden geregulariseerd zodra de fiscus het werkelijke netto beroepsinkomen aan Incozina meedeelt.

Je hebt je activiteiten definitief stop gezet maar je hebt geen ander sociaal statuut?

Je kan een voortgezette verzekering aanvragen, om zo toch in orde te blijven met de sociale zekerheid.

Je hebt twee mogelijkheden:

 • Je betaalt een bijdrage om later recht te hebben op een pensioen voor deze periode, alsof je gewerkt hebt als zelfstandige in hoofdberoep.
 • Je betaalt een bijdrage om in orde te blijven voor je pensioen én voor je ziekte- en invaliditeitsverzekering bij je ziekenfonds.

Voorwaarde is dat je al je activiteiten als zelfstandige volledig stopt. In de periode voorafgaand aan de voortgezette verzekering, heb je minstens 4 kwartalen bijdragen betaald als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkend echtgenoot/echtgenote.

Je kan een voortgezette verzekering afsluiten voor maximum twee jaar. Je mag deze periode met vijf jaar uitbreiden, als dit de laatste vijf jaar zijn voor je wettelijke pensioenleeftijd. Zo kan je dus in totaal maximum 7 jaar gebruik maken van de voortgezette verzekering.

De bijdrage wordt berekend op je netto belastbaar inkomen als zelfstandige van drie jaar terug, of van het laatst gekende volledige jaar.

 • Enkel pensioen: ongeveer 60% van de bijdragen die je normaal zou betalen als je nog zelfstandige zou zijn.
 • Pensioen en ziekteverzekering: ongeveer 90% van de bijdragen die je normaal zou betalen als je nog zelfstandige zou zijn.

Je wordt binnenkort mama of papa.

Tabel met uitkeringen

MAANDELIJKSE KINDERBIJSLAG EN LEEFTIJDSBIJSLAG
Er zijn geen verschillende regels meer voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. In het begin van elke maand ontvang je de kinderbijslag van de voorbije maand Het recht op kinderbijslag ontstaat vanaf de maand volgend op de geboorte van het kind. De gezinsbijslag wordt toegekend en betaald door een kinderbijslagfonds. Je kan dat fonds niet kiezen. Je bent aangesloten bij het kinderbijslagfonds waar Incozina sociaal verzekeringsfonds mee samenwerkt.

De gewone kinderbijslag en verhoogde kinderbijslag wordt aangevuld met een leeftijdsbijslag voor kinderen vanaf 6 jaar. Een tweede verhoging gebeurt vanaf 12 jaar en een laatste vanaf 18 jaar.

KRAAMGELD
De geboortepremie kan aangevraagd worden vanaf de 6de maand zwangerschap. Je ontvangt dan het kraamgeld vanaf de 7de maand.

ADOPTIEPREMIE
De adoptiepremie kan aangevraagd worden vanaf de datum van de wettelijke adoptie.

SCHOOLPREMIE
Deze premie wordt uitgekeerd voor alle kinderen tot maximum 25 jaar en bestaat uit een forfaitair bedrag afhankelijk van de leeftijd van het kind.

VERHOOGDE KINDERBIJSLAG
voor:

 • kinderen van gepensioneerde zelfstandigen en van mindervalide zelfstandigen
 • gehandicapte kinderen jonger dan 21 jaar
 • kinderen van volledig uitkeringsgerechtigde werklozen die een zelfstandige activiteit beginnen;
 • wezen
 • eenoudergezinnen

bestaat een verhoogde kinderbijslag.

GRATIS DIENSTENCHEQUES VOOR ZELFSTANDIGE MOEDERS
Vrouwelijke zelfstandigen die net bevallen zijn en die na hun bevallingsverlof hun activiteiten hervatten, kunnen gebruik maken van gratis dienstencheques. Met deze cheques worden bepaalde huishoudelijke taken betaald.

MOEDERSCHAPSHULP
Dit wordt toegekend aan vrouwelijke zelfstandigen die aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de aanvraagster moet zelfstandige/helpster of meewerkende echtgenote zijn op het moment van de bevalling en haar activiteit verder zetten na de periode van moederschapsrust hetzij als zelfstandige hetzij als loontrekkende (minstens halftijds)
 • het kind is ingeschreven op het adres van de moeder
 • de zelfstandige moeder moet minstens de minimumbijdrage als hoofdberoep of deze van het maxi-statuut als meewerkende echtgenote betalen
 • de sociale bijdragen voor de twee kwartalen voorafgaand aan de geboorte moeten betaald zijn
 • de vrouwelijke zelfstandige vervult de voorwaarden om te genieten van een moederschapsuitkering bij haar ziekenfonds.

Om de cheques aan te vragen volstaat het om je sociaal verzekeringsfonds een brief, fax of mail te sturen. Een aanvraag moe ingediend worden ten vroegste vanaf de 6e maand van de zwangerschap en ten laatste op het einde van 15e week volgend op de bevalling.

MOEDERSCHAPSUITKERING
Vrouwelijke zelfstandigen en meewerkende echtgenotes hebben na een bevalling recht op een moederschapsuitkering. De moederschapsrust duurt maximaal 8 weken of 9 weken indien het een meervoudige bevalling is. Deze uitkering vraag je aan bij de adviserend geneesheer van het ziekenfonds met een attest dat de bevalling bevestigt of met een uittreksel van de geboorteakte.

De moederschapsrust wordt niet als een geval van arbeidsongeschiktheid beschouwd. Er kan voor deze periode dan ook geen uitkering wegens arbeidsongeschiktheid gevraagd worden. Er is ook bij adoptie recht op een uitkering van het ziekenfonds.

Je wordt ziek of je hebt een ongeval

Door het betalen van de sociale bijdragen is de zelfstandige en zijn gezin verzekerd tegen de risico’s van ziekte en invaliditeit

Hier vind je een overzicht van de uitkeringen.

VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING
Alle personen met een zelfstandig hoofdberoep zijn verzekerd voor de gezondheidszorgen. Ook je echtgenoot en je kinderen kunnen hiervan genieten. De uitbetaling van doktersbriefjes blijft verder via het ziekenfonds verlopen. De ziekteverzekering draagt de kosten voor geneeskundige verzorging. Sommige categorieën van zelfstandigen kunnen aanspraak maken op verhoogde tegemoetkomingen, zoals weduwen en weduwnaars, invaliden, gepensioneerden, wezen.

VERZEKERING ARBEIDSONGESCHIKTHEID
Als zelfstandige ben je eveneens verzekerd voor arbeidsongeschiktheid bij het ziekenfonds en kan je aanspraak maken op uitkeringen. Vergeet niet bij je ziekenfonds tijdig aangifte te doen van je arbeidsongeschiktheid, d.w.z. binnen 28 dagen na de aanvang ervan. Het bedrag hangt af van de duur van de ongeschiktheid en de gezinssituatie.

Arbeidsongeschiktheid kan twee vormen aannemen:

 • Indien je gezondheidsproblemen hebt waardoor je je beroepsactiviteit moet stopzetten val je onder de primaire arbeidsongeschiktheid.
  Tijdens deze periode krijg je een dagvergoeding vanaf de 2de tot de 12de maand van de ongeschiktheid.
 • Wie vanaf het 2de jaar ongeschiktheid niet meer in staat is zijn eigen beroep of eender welk beroep uit te oefenen, valt onder invaliditeit. De beoordeling gebeurt door de adviserende geneesheer van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringen (RIZIV). Wanneer je gezinslast hebt en je handicap dermate belangrijkheid is dat je hulp nodig hebt van derden, heb je recht op een bijkomende dagvergoeding.

De vennootschapsbijdrage van je vennootschap

WETTELIJKE AANSLUITINGSVERPLICHTING
Alle vennootschappen die onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting van de niet-verblijfshouders moeten, binnen de 3 maand na oprichting, aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en een jaarlijkse bijdrage betalen. Deze verplichting vervalt van zodra de vennootschap zich in volgende toestand bevindt:

 • bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel failliet verklaard zijn;
 • het voorwerp uitmaken van een gerechtelijk akkoord dat door de Rechtbank van Koophandel werd gehomologeerd en niet werd vernietigd of ontbonden;
 • zich bevindt in een toestand van vereffening en de vereffeningswijze gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad.

WELKE BIJDRAGE MOET JE BETALEN
De bijdrage is afhankelijk van het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar. Dit balanstotaal wordt ons door de Nationale Bank van België via het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) ter beschikking gesteld.

Je wil een extra legaal pensioen opbouwen

Het sociaal statuut voor de zelfstandigen biedt een goede sociale bescherming. Maar toch… in bepaalde situaties zal het vervangingsinkomen of de uitkering niet voldoende zijn om uw levensstandaard te behouden. Veel zelfstandigen kiezen daarom vrijwillig voor aanvullende verzekeringen

HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN
Door premies te storten voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) bouw je een aanvullend pensioenkapitaal op tegen de meest interessante voorwaarden.

DE VOORDELEN
De fiscaal aftrekbare premies leiden tot belastingvermindering
De premies die je betaalt, zijn fiscaal volledig aftrekbaar als beroepskosten. Dit houdt in dat de premies die je stort voor het aanvullend pensioen voor een groot deel door de fiscus gefinancierd worden.

Lagere sociale bijdragen in de toekomst
Omdat de betaalde premies fiscaal aftrekbaar zijn vermindert je beroepsinkomen dat als basis dient voor de berekening van de sociale bijdragen.

Ongeëvenaard financieel rendement
De betaalde premies renderen in een kapitalisatieformule aan een gewaarborgde intrestvoet vermeerderd met een jaarlijkse winstdeelname.

Cumulatie mogelijk met andere pensioenspaarsystemen.
De fiscale aftrekbaarheid van de gestorte premies kan worden gecumuleerd met de fiscale vrijstelling die van kracht is voor de gewone levensverzekering, het pensioensparen en een bedrijfsleidersverzekering.

Volledige vrijheid van betaling
Lukt het een jaar niet om de premie te betalen? Geen nood, je kan gerust een of meerdere betalingen overslaan.

Uitbetaling pensioenkapitaal
Op het ogenblijk dat je met pensioen gaat ontvang je het pensioenkapitaal (betaalde premies + intrest). Het kapitaal wordt gespreid belast onder een uiterst voordelig taxatiestelsel.
De winstdeelname is onbelast.

Twee interessante formules
Bij het Gewoon VAPZ bouw je een kapitaal op door de stortingen gedurende de looptijd van het contract. Je kan de premie zelf bepalen, rekening houdend met een minimum van € 100 en een maximum van 8,17 % van je netto beroepsinkomen van 3 jaar terug.

Bij het Sociaal VAPZ geniet je van dezelfde voordelen, maar kan je een hogere premie betalen: tot 9,40 % van het netto beroepsinkomen van 3 jaar terug. Het Sociaal VAPZ voorziet daarenboven in een premievrijstelling in geval van ziekte, werkonbekwaamheid, zwangerschap of zelfs faillissement. Op die manier blijft je aanvullend pensioen verder lopen.

Je wenst een vrijblijvende prognose? Klik hier.

DE INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (IPT)
Via de Individuele Pensioentoezegging bouwt je onderneming een aanvullend pensioen op ten gunste van zijn zelfstandige bedrijfsleider(s). De onderneming kan één contract per bedrijfsleider afsluiten. Op de pensioenleeftijd (of ten vroegste op 60 jaar) betaalt de verzekeraar het verworven kapitaal en de winstdelingen aan de bedrijfsleider. De premies betaald door de onderneming zijn volledig aftrekbaar als beroepskosten, op voorwaarde dat de 80 %-belastingregel nageleefd werd: de som van het wettelijke pensioen en de aanvullende pensioenen mag niet meer dan 80 % bedragen van de laatste normale brutojaarbezoldiging van de bedrijfsleider.
De individuele levensverzekeringen en het pensioensparen worden niet in rekening genomen voor de berekening van deze 80 %-regel. Het Vrij Aanvullend Pensioen dat de bedrijfsleider afgesloten heeft, wel. Dit contract maakt het ook mogelijk voor de zelfstandige (en niet de onderneming) om een hypothecair krediet te waarborgen of weer samen te stellen. De bedrijfsleider wordt dan eigenaar van het spaarbedrag, dat hem beschermt bij een faillissement van de onderneming. De belasting bij afloop van het contract bedraagt 16,5 %, teruggebracht tot 10 % indien het kapitaal ontvangen is op 65 jaar en de begunstigde zelfstandige tot deze leeftijd is blijven werken.

Je wil op pensioen gaan

HET RUSTPENSIOEN
Zelfstandigen hebben recht op een rustpensioen voor de jaren waarvoor ze bijdragen als hoofdberoep hebben betaald aan hun sociaal verzekeringsfonds of de jaren die daarmee gelijkgesteld worden. De pensioenleeftijd is 65 jaar. Zowel mannen als vrouwen kunnen het vervroegd rustpensioen aanvragen.

Ingangsdatum
Pensioen
Minimum leeftijd/
loopbaanvoorwaarde
Versoepeling
lange loopbaan
2017 62,5 jaar/
41 jaren
60 jaar/43 jaren
61 jaar/42 jaren

 

De leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor het vervroegd pensioen moeten gecumuleerd voldaan zijn.
Wens je op pensioen te gaan op de normale pensioenleeftijd dan moet je daarvoor geen aanvraag meer indienen.
De aanvraag voor een vervroegd pensioen moet wel nog zelf ingediend worden bij het gemeentebestuur van de woonplaats of rechtstreeks bij de diensten van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) of elektronisch via www.pensioenaanvraag.be.

Deze aanvraag kan ten vroegste gedaan worden vanaf één jaar voor de vooropgestelde ingangsdatum van het vervroegd pensioen.
Om de uitbetaling te bekomen zijn bijzondere voorwaarden voorzien afhankelijk van de leeftijd. Het pensioen mag niet gecumuleerd worden met andere uitkeringen zoals werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

HET OVERLEVINGSPENSIOEN
Het overlevingspensioen is het pensioen dat na het overlijden van de zelfstandige wordt uitgekeerd aan de weduwe of weduwnaar. Het overlevingspensioen is beperkt in de tijd en kan onbeperkt gecumuleerd worden met beroepsinkomsten. De beperking is 12 maanden indien er geen kinderlast is. Is er wel kinderlast dan krijgt de overlevende partner de uitkering gedurende 24 maanden. Na afloop van de overgangsuitkering wordt een recht op werkloosheid geopend als de betrokkene geen beroepsinkomsten zou hebben.

Een overzicht van je pensioenloopbaan vind je op www.mypension.be.

Hoe een vennootschap oprichten?

Wie een vennootschap oprichten wil, heeft tal van startersformaliteiten te vervullen. Welke formaliteiten exact, is afhankelijk van het type vennootschap. Je dient sowieso een oprichtingsakte op te stellen die moet neergelegd worden bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Je zal tevens een jaarlijkse vennootschapsbijdrage moeten betalen. 

Vind hier meer informatie over hoe een vennootschap oprichten of contacteer Incozina.

Waarom stel ik een financieel plan op?

Je start als zelfstandige met je eigen zaak uit passie, vanuit een goed idee of omdat je gewoon heel goed bent in wat je wil gaan doen. Natuurlijk wil je daar ook iets mee verdienen. Een financieel plan zet je plannen om in cijfers zodat je weet of je eigen zaak financieel haalbaar is of niet.

Lees hier hoe je een financieel plan opstelt of contacteer het team van Incozina.

Hoe word ik zelfstandige in bijberoep?

Je wil zelfstandige worden in bijberoep. Je kiest er dus voor om je zelfstandige activiteit eerst te combineren met een andere loontrekkende job als werknemer of ambtenaar. Het is dan belangrijk om te weten met welke activiteit je je bijberoep mag combineren. De algemene regel is dat je naast je bijberoep nog minstens een halftijdse andere job moet hebben.

Lees hier hoe je kan starten als zelfstandige in bijberoep.

Hoe word ik zelfstandige in hoofdberoep?

Je wil zelfstandige in hoofdberoep worden? Kies je voor een hoofdberoep dan kies je ervoor om je zelfstandige activiteit niet te combineren met een andere loontrekkende activiteit als werknemer of ambtenaar. Je gaat dus ‘fulltime’ voor je zelfstandige activiteit. Voordeel is dat je de vrijheid hebt om je eigen gang te gaan, maar je hebt ook verplichtingen.

Lees meer over hoe je zelfstandige in hoofdberoep wordt.

Hoe word ik student zelfstandige?

Vanaf 1 januari 2017 kunnen de studenten die een zelfstandige activiteit uitoefenen van het nieuwe statuut van student-zelfstandige genieten.

 • De student moet minstens 18 jaar en ten hoogste 25 jaar oud zijn.
 • Hij of zij moet voor het school- of academiejaar ingeschreven zijn en regelmatig lessen volgen om een diploma erkend door de Belgische overheid te behalen.
 • De student moet minstens ingeschreven zijn voor 27 studiepunten per school- of academiejaar. Wanneer de studies niet worden uitgedrukt in studiepunten, moet de student ingeschreven zijn om minstens 17 lesuren per week te volgen.
 • Daarnaast moet de student regelmatig de lessen volgen tijdens het school- of academiejaar.

Voordat het statuut van student-zelfstandige wordt toegekend zal Incozina sociaal verzekeringsfonds controleren of de student wel degelijk een zelfstandige activiteit uitoefent. Het statuut van student-zelfstandige mag immers niet gebruikt worden in de plaats van het statuut van jobstudent. Studenten-zelfstandige zullen genieten van een gunstiger tarief voor sociale bijdragen en eigen rechten opbouwen in de ziekte- en invaliditeitsuitkering terwijl ze fiscaal ten laste blijven van hun ouders.

Waar vind ik startkapitaal als zelfstandige?

Is je financieel plan klaar en ken je je financiële noden? Dan kan je op zoek naar het nodige geld om als zelfstandige te starten met je eigen zaak. Hoeveel centen je nodig hebt, varieert sterk van starter tot starter. Sommigen kunnen aan de slag met een laptop en een website, terwijl anderen grote investeringen moeten doen. Ook de keuze tussen een éénmanszaak en een vennootschap kan een verschil maken voor het startkapitaal dat je nodig hebt.

Lees meer over het vinden van startkapitaal als zelfstandige.

Waarom moet ik mij inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)?

Elke zelfstandige die start met een eigen zaak moet zijn onderneming inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Deze wettelijke verplichting geldt zowel voor eenmanszaken als voor vennootschappen, ongeacht of je de activiteit in hoofdberoep of bijberoep uitoefent.

Lees hier waarom je jouw onderneming als zelfstandige moet inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Wat is een ondernemingsnummer en waar vraag ik een ondernemingsnummer aan?

Een ondernemingsnummer is je eerste officiële stap naar je start als zelfstandige met een eigen zaak. Zoals iedere persoon een rijksregisternummer heeft in het rijksregister, zo krijgt elke onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) een uniek ondernemingsnummer. Wanneer je als zelfstandige start met je eigen zaak ben je verplicht om een ondernemingsnummer aan te vragen.

Lees hier meer over het gebruik van een ondernemingsnummer en waar je een ondernemingsnummer aanvraagt.

Wat is een BTW nummer en waar vraag ik een BTW nummer aan?

De termen BTW-nummer en ondernemingsnummer worden vaak door elkaar gebruikt. Dit komt omdat een ondernemingsnummer en een BTW-nummer bestaan uit dezelfde cijfers. Toch hebben beide nummers een verschillend doel. Een btw-nummer is eigenlijk een ‘geactiveerd’ ondernemingsnummer.

Lees hier meer over het gebruik van een BTW nummer en waar je een BTW nummer aanvraagt.