Ken je je recht op ziekte- en invaliditeitsverzekering?

 • Wat omvat mijn recht op de ziekte- en invaliditeitsverzekering?
 • Wat als ik tijdelijk arbeidsongeschikt ben?
 • Wanneer heb ik recht op dagvergoedingen?
 • Heb je een verzekering gewaarborgd inkomen?

Heb je een zelfstandig hoofdberoep en betaal je elk kwartaal  sociale bijdragen, dan heb je recht op de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Hiermee is heel je gezin verzekerd tegen de risico’s van ziekte en invaliditeit. De uitbetaling van de doktersbriefjes verloopt via je ziekenfonds. Wanneer maak je gebruik van je recht op ziekte- en invaliditeitsverzekering?

Wat omvat mijn recht op de ziekte- en invaliditeitsverzekering?

De ziekteverzekering draagt de kosten voor geneeskundige verzorging. Sommige categorieën van zelfstandigen (weduwen en weduwnaars, invaliden, gepensioneerden en wezen) kunnen zelfs aanspraak maken op verhoogde tegemoetkomingen. Voor vrouwelijke zelfstandige en meewerkende echtgenotes omvat het recht op ziekte- en invaliditeitsverzekering ook een moederschapsuitkering tijdens de moederschapsrust.

De moederschapsrust duurt maximum 8 weken, of 9 weken bij een meervoudige bevalling, en wordt niet als arbeidsongeschiktheid beschouwd. Vraag je uitkering aan bij de adviserend geneesheer van het ziekenfonds met een attest dat de bevalling bevestigt of met een uittreksel van de geboorteakte.

Overzicht van de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en moederschapsuitkering!

Wat als ik tijdelijk arbeidsongeschikt ben?

Je recht op de ziekte- en invaliditeitsverzekering omvat ook een verzekering voor arbeidsongeschiktheid. Om je uitkering aan te vragen, moet je hier binnen de 14 dagen na aanvang aangifte van doen bij je ziekenfonds. Het bedrag is afhankelijk van de duur van de arbeidsongeschiktheid en je gezinssituatie.

We onderscheiden 2 vormen van arbeidsongeschiktheid:

Primaire arbeidsongeschiktheid

 • Je hebt gezondheidsproblemen, waardoor je je beroepsactiviteit moet stopzetten
 • Vanaf de 15de dag tot de 12de maand van de arbeidsongeschiktheid krijg je een dagvergoeding

Invaliditeit

 • Als je vanaf het 2de jaar van de arbeidsongeschiktheid niet meer in staat bent eender welk beroep uit te oefenen
 • De beoordeling gebeurt door de adviserend geneesheer van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringen (RIZIV)
 • Indien je een gezinslast hebt of je handicap om hulp van derden vraagt, heb je recht op een bijkomende vergoeding

Wanneer heb ik recht op dagvergoedingen?

Om recht te hebben op de dagvergoedingen bestaat er voor beginnende zelfstandigen een wachttijd van 6 maanden. Die wachttijd gaat in vanaf de eerste dag van het eerste kwartaal waarvoor de bijdragen aan het sociaal verzekeringsfonds worden betaald. Periodes waarin je arbeidsongeschikt bent, tellen niet mee voor de vervulling van de wachttijd.

Ook hiervoor gelden enkele uitzonderingen:

 • Personen die in aanmerking komen voor vrijstelling van wachttijd (zoals bepaalde schoolverlaters)
 • Personen die uitkeringsgerechtigde loontrekkenden waren en zonder onderbreking zelfstandig worden (de onderbreking mag maximum 30 dagen zijn)
 • Personen die al een gedeelte van de wachttijd volbrachten in een ander stelsel, als de overgang van het ene naar het andere stelsel gebeurt binnen de 30 dagen.

Heb je een verzekering gewaarborgd inkomen?

Bescherm jezelf en je gezin  tegen inkomstenverlies wanneer je omwille van medische redenen een langere tijd niet kan werken. Doe beroep op een verzekering gewaarborgd inkomen. Deze aanvullende verzekering biedt een vangnet bij arbeidsongeschiktheid. Aarzel niet en zorg voor deze extra bescherming!