fbpx

De verbintenissen van Incozina

Het sociaal verzekeringsfonds en het ondernemingsloket zijn een onmisbare schakel tussen de overheid en de zelfstandige. Ze staan samen met de overheid in voor de goede uitvoering van wetgeving inzake de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Het ondernemingsloket zorgt voor een vlotte opstart van de nieuwe zaak.

Bij het sociaal verzekeringsfonds geniet de zelfstandige sociale bescherming maar hij/zij moet ook bepaalde verplichtingen naleven zoals bijvoorbeeld regelmatig de sociale bijdragen betalen.

In dat kader zal Incozina de beste dienstverlening verzekeren.

1. Een vlotte en professionele verwerking van de vraag om inschrijving.
2. Correcte en persoonlijke informatie over de sociale bescherming van de zelfstandige en van zijn gezin op vlak van: ziekteverzekering, invaliditeitsverzekering, overbruggingsrecht, pensioen, aanverwante materies zoals gehandicaptenuitkeringen, inkomensgarantie voor ouderen of leefloon, kinderbijslag, moederschapsuitkering en dienstencheques.
3. Informatie over de berekening van de bijdragen en indien nodig over de diverse mogelijkheden voor het opvangen van eventuele betalingsmoeilijkheden.
4. Informatie over aanvullingen op de sociale bescherming samen met de nodige deskundige begeleiding (bijvoorbeeld inzake aanvullende pensioenen, aanvullende hospitalisatie, aanvulling op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, enz…).

De medewerkers van Incozina engageren zich voor:
• Efficiëntie en snelheid;
• Goed beheer;
• Eenvoudige bereikbaarheid;
• Betrouwbaarheid en deskundigheid;
• Een relatie van mens tot mens.

Incozina engageert zich om de volgende diensten te verlenen aan de zelfstandigen, helpers, beoefenaars vrije beroepen en vennootschappen.

1. Informatie en begeleiding van de inschrijving van de onderneming in de KBO.
2. Informatie en begeleiding m.b.t. de rechten en verplichtingen in verband met het sociaal statuut of aanverwante materies. De begeleiding gebeurt zowel bij de start van de zaak, als de zelfstandige gezondheidsproblemen heeft of bij betalingsmoeilijkheden. We verzorgen tevens informatie over pensioen, vrij aanvullend pensioen of bij stopzetting van de zelfstandige zaak.
3. Het overbruggingsrecht wordt correct berekend en tijdig betaald.
4. De efficiënte, correcte berekening en inning van de bijdragen, met advies over de meest geschikte oplossingen m.b.t. de persoonlijke situatie.
5. De informatie en de aansluiting van de vennootschappen en de invordering van de jaarlijkse bijdrage.
6. Communicatie van informatie opgelegd door de overheid.