zelfstandigen bij Incozina

13 mei 2017

HOE WORDEN DE SOCIALE BIJDRAGEN BEREKEND BIJ EEN ONVOLLEDIG KALENDERJAAR?

De bijdragen van zelfstandigen voor een bepaald jaar worden berekend op basis van het inkomen van dat jaar zelf. Zelfstandigen die hetzelfde inkomen hebben in een bepaald jaar zullen dus dezelfde bijdragen betalen Als de zelfstandige in de loop van een jaar minder dan 4 kwartalen actief is, wordt zijn inkomen omgezet naar een jaarinkomen om de sociale bijdragen van dat jaar te berekenen. Dit heet proratiseren. Dit zorgt ervoor dat zelfstandigen die op jaarbasis hetzelfde inkomen verdienen ook dezelfde sociale bijdragen betalen voor de kwartalen dat ze als zelfstandige actief zijn.

Hoe verloopt de proratisering?

Voor de omzetting naar een jaarinkomen wordt het netto belastbaar inkomen van het onvolledig jaar vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller gelijk is aan vier en de noemer gelijk aan het aantal kwartalen onderwerping aan het sociaal statuut van de zelfstandigen tijdens het onvolledige jaar. De formule (de regel van drie) ziet er als volgt uit:

netto belastbaar-inkomen van het volledige jaar x 4
————————————————————————————    = jaarinkomen
Aantal kwartalen zelfstandige activiteit

De sociale bijdragen zijn enkel verschuldigd voor de kwartalen tijdens dewelke de zelfstandige aangesloten is bij zijn sociaal verzekeringsfonds. Een voorbeeld ter verduidelijking.

Philippe start als zelfstandige en is slechts 2 kwartalen actief

Philippe start op 05/07/2017 als zelfstandige in hoofdberoep. Hij zal dus 2 kwartalen actief zijn in 2017. Zijn netto belastbaar inkomen voor 2017 (verdiend in 2 kwartalen) bedraagt € 15 000. Om zijn sociale bijdragen te berekenen voor 2017 wordt zijn inkomen geproratiseerd:

€ 15 000 x 4
—————– = € 30 000
2

De sociale bijdragen van het 3° en 4° kwartaal 2017 zullen dus berekend worden op een inkomen van € 30 000. Philippe zal € 1.599 sociale bijdragen betalen in het derde kwartaal en in het vierde kwartaal. Dat is dus € 3.198 sociale bijdragen voor 2017.

Ellen start als zelfstandige en is 4 kwartalen actief

Ellen start op 10/01/2017 als zelfstandige in hoofdberoep. Zij zal dus 4 kwartalen actief zijn in 2017. Haar netto belastbaar inkomen voor 2017 (verdiend op 4 kwartalen) bedraagt € 15 000. Haar inkomen moet niet worden geproratiseerd want er zijn 4 kwartalen zelfstandige activiteit, dus een volledig kalenderjaar.
De sociale bijdragen voor het 1°, 2°, 3° en 4° kwartaal worden berekend op een inkomen van € 15.000. Ellen zal € 799,5 sociale bijdragen betalen in het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal. Dat is dus € 3.198 sociale bijdragen voor 2017.
Philippe en Ellen betalen dus beiden evenveel sociale bijdragen omdat zowel Ellen als Philippe in 2017 evenveel hebben verdiend: € 15.000. Philippe verdiende dit inkomen weliswaar in 2 kwartalen en Ellen in vier kwartalen, doch op jaarbasis is het inkomen identiek en daarom dienen er identieke sociale bijdragen te worden betaald.

Wanneer wordt het inkomen geproratiseerd?

Proratiseren wordt dus toegepast als de zelfstandige geen volledig jaar actief is. Er zijn dus twee mogelijkheden: de zelfstandige start in de loop van een jaar of de zelfstandige stopt zijn activiteit in de loop van een jaar.