aanvullende verzekeringen

Het sociaal statuut voor de zelfstandigen biedt een goede sociale bescherming. Maar toch… in bepaalde situaties zal het vervangingsinkomen of de uitkering niet voldoende zijn om je levensstandaard te behouden. Veel zelfstandigen kiezen daarom vrijwillig voor aanvullende verzekeringen.

HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN

Door premies te storten voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) bouw je een aanvullend pensioenkapitaal op tegen de meest interessante voorwaarden.

DE VOORDELEN

1. De fiscaal aftrekbare premies leiden tot belastingvermindering

De premies die je betaalt, zijn fiscaal volledig aftrekbaar als beroepskosten. Dit houdt in dat de premies die je stort voor het aanvullend pensioen voor een groot deel door de fiscus gefinancierd worden.

2. Lagere sociale bijdragen in de toekomst

Omdat de betaalde premies fiscaal aftrekbaar zijn vermindert je beroepsinkomen dat als basis dient voor de berekening van de sociale bijdragen.

3. Ongeëvenaard financieel rendement

De betaalde premies renderen in een kapitalisatieformule aan een gewaarborgde intrestvoet vermeerderd met een jaarlijkse winstdeelname.

4. Cumulatie mogelijk met andere pensioenspaarsystemen.

De fiscale aftrekbaarheid van de gestorte premies kan worden gecumuleerd met de fiscale vrijstelling die van kracht is voor de gewone levensverzekering, het pensioensparen en een bedrijfsleidersverzekering.

5. Volledige vrijheid van betaling

Lukt het een jaar niet om de premie te betalen? Geen nood, je kan gerust een of meerdere betalingen overslaan.

6. Uitbetaling pensioenkapitaal

Op het ogenblijk dat je met pensioen gaat ontvang je het pensioenkapitaal (betaalde premies + intrest). Het kapitaal wordt gespreid belast onder een uiterst voordelig taxatiestelsel.

7. De winstdeelname is onbelast.

Twee interessante formules

Bij het Gewoon VAPZ bouw je een kapitaal op door de stortingen gedurende de looptijd van het contract. Je kan de premie zelf bepalen, rekening houdend met een minimum van € 100 en een maximum van 8,17 % van je netto beroepsinkomen van 3 jaar terug.

Bij het Sociaal VAPZ geniet je van dezelfde voordelen, maar kan je een hogere premie betalen: tot 9,40 % van het netto beroepsinkomen van 3 jaar terug. Het Sociaal VAPZ voorziet daarenboven in een premievrijstelling in geval van ziekte, werkonbekwaamheid, zwangerschap of zelfs faillissement. Op die manier blijft je aanvullend pensioen verder lopen.

Een gratis prognose aanvragen? Klik hier met vermelding van je geboortedatum

HET GEWAARBORGD INKOMEN

Ziekte of een ongeval kunnen zware gevolgen hebben voor het inkomen van de zelfstandige. Kiezen voor een verzekering gewaarborgd inkomen biedt talrijke voordelen:

  • je bent zeker dat je een aanvullend inkomen geniet dat je zal beschermen in geval van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of een ongeval
  • je kiest vrij vanaf wanneer deze uitkering zal worden uitbetaald
  • je kan de premies fiscaal aftrekken als beroepskosten
  • je hoeft in de meeste gevallen geen medisch onderzoek te ondergaan. Het volstaat dat je een simpele vragenlijst invult en een verklaring op eer ondertekent m.b.t. je inkomsten
  • de tarieven worden bepaald volgens het type activiteit.

In deze context biedt Incozina niet alleen dekkingen aan bij ziekte of ongeval, maar vult het jouw uitkering aan met een dienstverlening ‘personenhulp’. Deze dekking biedt de klant, naast een eerste medische bijstand ook een medische en administratieve ondersteuning.

Een gratis offerte aanvragen ? Klik hier

Als zelfstandige wil u zich vooral focussen op uw zaak en kan u juridische problemen missen als kiespijn. Incozina begrijpt uw bekommernis en heeft er daarom voor gezorgd dat u tegen uitzonderlijke voorwaarden kan toetreden tot een collectieve polis rechtsbijstand. Een rechtsbijstandsverzekering informeert je niet enkel over je rechten, maar beschermt je ook financieel tegen de kosten van lange en dure gerechtelijke procedures.

U kan een keuze maken uit 3 formules: Brons, Zilver en Goud.

Brons houdt in:
• bijstand bij het invorderen van onbetaalde facturen
• telefonisch advies in kwesties die verband houden met uw
zelfstandige activiteit.

Zilver is de formule Brons aangevuld met:

• strafrechtelijke verdediging bij inbreuken
in verband met:
– mededinging en consumentenbescherming
– arbeidsreglementering, regels betreffende hygiëne en veiligheid met ondersteuning als u zelf strafrechtelijke actie onderneemt wanneer u slachtoffer bent van beledigingen, smaad, zwartmaking, of lichamelijk letsel.

Goud is interessant als u werkgever bent.

Deze formule vult de dekking Zilver aan met rechtsbijstand in conflicten met uw personeel.

Wat kost dit voor u op jaarbasis, lasten en kosten inbegrepen?

Als startende zelfstandige in hoofdberoep geniet u (vanaf 01/11/2016) tijdens het eerste jaar van uw aansluiting bij Incozina van de gratis dekking brons en kan u
voor eigen rekening de dekking uitbreiden.

Bijpremie voor de uitbreidingen:

ZILVER 75 EURO
GOUD 195 EURO

Vanaf het tweede jaar kan u voor eigen rekening toetreden en kiest u voor:

BRONS 120 EURO
ZILVER 150 EURO
GOUD 270 EURO

Bent u bedrijfsleider in een vennootschap? Laat uw vennootschap een extra pensioenkapitaal voor u opbouwen via een IPT. De bijdrage van de IPT wordt volledig betaald door uw vennootschap.

De voordelen zijn niet min:

• de bijdrage en de premietaksen zijn volledig aftrekbaar als beroepskost in de vennootschap
• u bent beschermd bij faillissement want u bent rechtstreekse begunstigde in uw contract
• bij vroegtijdig overlijden worden de opgebouwde reserves betaald aan de door u aangeduide begunstigden
• wenst u tevens extra bescherming bij overlijden, ziekte of ongeval? Geen probleem, kies de formule die het best bij u past.

Een gratis offerte aanvragen? Klik hier

David is 36 jaar en heeft een bruto-inkomen van 40.000 euro per jaar. Hij beslist om een combinatie te maken van een persoonlijk VAPZ en een IPT via zijn vennootschap. Hoe zal zijn pensioenplan er uit zien op 65 jaar? (De bedragen werden berekend aan een basisrentevoet van 0,75%, exclusief winstdeelname)

Wat als u op een dag je beroep niet langer kan uitoefenen door ziekte of ongeval?

Hebt je een vennootschap? Via een omzetverzekering zorg je voor een extra aanvullend inkomen dat het omzetverlies door je afwezigheid compenseert. Je maakt immers heel wat kosten binnen de vennootschap die niet wegvallen als je ziek bent of een ongeval had.

Voordelen van een omzetverzekering:

  • Ze wordt afgesloten door je vennootschap
  • De premies zijn 100% fiscaal aftrekbaar als beroepskost
  • Je kan kiezen uit verschillende uitkeringssystemen.

Een gratis offerte aanvragen? Klik hier

Incozina (FSMA 144429A) werkt samen met AXA (FSMA 0039) en Concordia (FSMA 022714A).